Zece scrisori inedite ale lui Ioan Ianolide PDF Imprimare Email
 

IOAN IANOLIDE
CĂTRE
PĂRINTELE BENEDICT GHIUŞ


Monahul-poet Ignatie Grecu de la Cernica, cercetînd arhivele mănăstirii, a descoperit şi a avut bunăvoinţa să ne trimită fotocopiile a 10 scrisori şi 4 cărţi poştale expediate de Ioan Ianolide (1919-1986, autorul mărturiei intitulate Întoarcerea la Hristos. Document pentru o lume nouă, Editura Christiana, Bucureşti, 2006 - ediţie îngrijită la Sf. Mănăstire Diaconeşti) către Părintele Arhimandrit Benedict Ghiuş (1904-1990, figură de seamă a Rugului Aprins de la Antim) în perioada 1974-1983. Publicăm, aici, ca documentar psiho-biografic, cele 10 scrisori inedite, în ordine cronologică (parantezele drepte îmi aparţin). La sfîrşit, reproduc şi un reportaj realizat de d-l Gheorghiţă Ciocioi (Lumea credinţei) în satul de obîrşie al lui Ioan Ianolide. (Răzvan Codrescu)
                                                                                         
 
Părintele Benedict Ghiuş spre amurgul vieţii
 
 
[1]

21 Martie 1977

Iubite Părinte Benedict,

De puteam să ne mai întâlnim poate că eram mai sănătos, căci de la ultima mea vizită, ori am muncit până la istovire, ori am avut conflicte pe care ştiam de la bun început că nu le pot nici înlătura şi nici câştiga.

Am încercat să-mi schimb serviciul, dar serviciul personal nu m-a admis pe baza unor superioare raţiuni. Muncesc în compensaţie. Am făcut lucruri frumoase. Se poate mări aria acţiunii, dar ce folos, căci mi-am aflat numai duşmani, care m-au şicanat până la epuizarea sistemului nervos. În acest interval am fost de două ori internat în spital. Şi nu-mi va fi bine până ce nu voi avea un mediu de viaţă propice sufletului meu.

Tac şi nu văd nici o speranţă. Mă inhib şi inhibiţia dă în plâns. Mă umilesc, dar o fac de frică şi nu din convingere. Tot mai gândesc despre lume şi tot mai departe mă simt de lume. Cred şi numai credinţa mă susţine. Deşi am stări de sensibilizare şi de depresiune psihică, totuşi îmi menţin echilibrul sufletesc.

Citeşte mai mult...
 
Prodromu sau “Schitul vremurilor de pe urmă” PDF Imprimare Email
 Schitul Prodromu (vedere de ansamblu)
I

În Istoria Mănăstirilor Athonite, alcătuită în 10 to­muri de Irinarh Schimo­na­hul (1845-1920) şi păstrată cu evlavie printre cele peste 200 de manuscrise şi 5000 de volume tipă­rite din biblioteca Schitului românesc Prodromu din Sfîntul Munte Athos, citim şi această mi­nu­nată istorisire: “Pe la anul 1337, cuviosul Marcu, ucenicul Sfîntului Gri­gorie Sinaitul, avîndu-şi locuinţa deasupra Marii Lavre, pe dealul ce se nu­meşte Palama, iată că în­tr-o noap­te, ieşind din chilie şi stînd la rugăciune, văzu în partea dinspre răsărit, la locul ce se numeşte Vigla, o doamnă şezînd pe un tron pre­cum cele împărăteşti, înconjurată de îngeri şi sfinţi care tămîiau împrejur, cîn­tînd şi închinîndu-se Împărătesei a toate. Şi în­tre­­bînd cuviosul Marcu pe Sfîn­tul Grigorie, stareţul său, ce va fi însemnînd oare aceasta, i s-a tîlcuit că Maica Dom­nu­lui voieşte ca în timpurile mai de pe urmă să se ridice în acele părţi un locaş dum­ne­zeiesc, spre slava Sfinţiei sale” (subl. mea). Este tocmai lo­cul pe care avea să se ridi­ce mai tîrziu Schitul românesc Prodromu, în a cărui parte dinspre apus, lîngă clo­­pot­niţa de 23 de metri, se află paraclis închinat Adormirii Mai­cii Domnului, ce ve­ghea­ză astfel intrarea principală în schi­tul sfinţeniei româneşti.

Citeşte mai mult...
 
De la Înviere la Înălţare PDF Imprimare Email

Petrecerea pe pământ a Mântuitorului, după ce a înviat din morţi, ne este succint povestită de cei patru evanghelişti şi, parţial, de Faptele Apostolilor şi de unele dintre Epistole. În prima parte a acestei petreceri, acţiunea Domnului a fost de a-i convinge pe Apostoli de realitatea Învierii Lui, de a le insufla curajul propovăduirii, spre a înfrunta persecuţiile şi martirajele, de a le lărgi mintea înţelegerii duhovniceşti, pentru a putea pătrunde tainele pe care, în această perioadă de 40 de zile, li le-a descoperit (Luca 24, 45), cu porunca neclintită de a merge în lume spre a propovădui tuturor neamurilor adevărul credinţei şi a le boteza în numele Sfintei Treimi.
 
Prima arătare a fost către femeile mironosiţe, ca răsplată pentru devotamentul lor fără margini faţă de Domnul, în timpul vieţii şi după moartea Sa. Acele femei au devenit mesagerii Învierii Sale în faţa Apostolilor, care se simţeau ameninţaţi de iudei şi stăteau ascunşi, cu uşile încuiate (Matei 28; Marcu 16; Luca 24). S-a arătat separat (Ioan 20, 11-18) şi Mariei Magdalena, din care scosese şapte draci, dar într-un chip în care să nu-L recunoască decât după ce a chemat-o pe nume. Toate acestea s-au petrecut în ziua Învierii. Tot în aceeaşi zi S-a arătat pentru prima oară şi ucenicilor Săi închişi în casă, intrând la ei prin uşile încuiate, ceea ce înseamnă că trupul Lui era spiritualizat, luase caractere dumnezeieşti şi putea pătrunde oriunde şi prin orice fel de materie. În faţa neîncrederii ucenicilor, spre a-i convinge că nu-i un strigoi, Iisus a mâncat peşte şi un fagure de miere, ceea ce ne dovedeşte că trupul Său spiritualizat avea şi caracterele lumeşti, El înviind cu adevăratul Său trup, însă transfigurat.

Citeşte mai mult...
 
La duminica Sfintei Maria Egipteanca PDF Imprimare Email
Acest cuvînt a fost rostit la Sfînta Mînăstire Diaconeşti pe 5 aprilie 2009, în a cincea duminică din Sfîntul şi Marele Post – Duminica Sfintei Maria Egipteanca –, de Lucian D. Popescu (în imagine), student în anul III al Facultăţii de Teologie din Bucureşti, vechi ucenic al vrednicului de pomenire părinte Gheorghe Calciu-Dumitreasa.

I
 
Mai sînt numai două săptămîni pînă la Sfintele Paşti, iar duminica de azi, Duminica Sfintei Maria Egipteanca, este una specială. Mai sînt numai două săptămîni pînă la Paşti, pînă la întîlnirea cu Hristos cel Înviat, dar la întîlnirea asta nu ajungem cu adevărat decît prin pocăinţă. Cele două Evanghelii citite azi şi istoria vieţii Sfintei Maria Egipteanca sînt rînduite liturgic ca trei trepte pentru explicarea pocăinţei. Duminicii acesteia i se poate spune Duminica Pocăinţei.

Ce este pocăinţa? Pe scurt, este întoarcerea la Dumnezeu aşa cum apare ea în parabola Fiului Risipitor, în care fiul falimentar şi îndurerat se întoarce sfielnic şi fără pretenţii la tatăl său, iar tatăl îl primeşte cu bucurie. Evanghelia Fiului risipitor se citeşte într-o duminică din perioada premergătoare Postului, pentru că pocăinţa e prezentată acolo în termeni generali şi într-o formă oarecum pregătitoare.

Duminica de astăzi ne arată adevărata pocăinţă, pocăinţa întru Hristos. Pocăinţa aceasta e o întoarcere la Dumnezeu datorată unei înţelegeri adînci, negreşit cu raţiunea, dar mai ales cu inima, a păcatelor. Ne întoarcem întru Hristos, ca să ne întîlnim cu Dumnezeu în mod personal.

Citeşte mai mult...
 
Istoricul unor mănăstiri româneşti (Putna, Râmeţ, Lainici, Agapia) PDF Imprimare Email

  Sfânta Mănăstire Putna

      Ce să spui, şi ce nu, din cele despre Putna, „Ierusalimul Neamului Românesc”, după cum o numea marele Mihai Eminescu. Să vorbeşti despre marii ei duhovnici din trecut şi de azi? Despre minunata ei zidire? Despre marele ei ctitor? Despre istoria ei frământată şi plină de slăvite biruinţi?
       Începuturile Putnei sunt dincolo de amintire.
      Era aici cândva un sfânt schit, pierdut între codrii, născut în vremuri vechi, din truda unui neştiut schimnic, cel care a zidit bisericuţa rupestră de pe Valea Viţeului. În asemenea loc sfânt a hotărât Ştefan cel Mare, cel Bun, cel Drept şi Sfânt a înălţa „mulţumire lui Dumnezeu”. Şi cum recunoştinţa trebuie să fie veşnică, „mulţumirea” a luat chipul Mânăstirii Putna. 64 de arhierei, preoţi, ieromonahi, ierodiaconi şi diaconi au săvârşit slujba de târnosire, alături de Ştefan cel Mare şi Sfânt care, cu familia, Divanul şi mulţime de boieri şi popor au fost de faţă la sfinţire.
      Mânăstirea era şi un loc de retragere al Domnitorului din faţa celor lumeşti. Casa domnească zidită de Ştefan cel Mare a intrat însă în uitare şi apoi s-a năruit, ridicându-se asupra ei chilii, atunci când domnitorii au părăsit bunul – şi străvechiul – obicei al retragerii periodice la mănăstire.
      Pe lângă rugăciunile şi slujbele cu multă evlavie săvârşite, călugării aveau însă şi alte ascultări, prin care au săvârşit o înaltă lucrare pentru tot Neamul Românesc şi Creştinesc. Manuscrise însemnate, cu trudă multă scrise pe pergament şi hârtie filigranată, ducând Cuvântul lui Dumnezeu – cu haina de slavă cuvenită – în toate colţurile Creştinătăţii. Broderii lucrate în fir de aur, argint, mătase şi pietre preţioase. Sculpturi în lemn şi piatră, orfevrărie, ceramică, icoane… Şi totul atât de bine şi frumos realizat încât atelierele deveniră iute şi şcoli întru meşteşuguri şi rugăciune pentru feluriţi ucenici. Mai mult, alături de acestea se afla şi o şcoală, egală în prestigiu în acea vreme cu vestita Şcoală Patriarhală din Constantinopole. În această şcoală călugrării învăţaţi ai Putnei predau de la scrisul şi cititul în slavonă şi greaca veche până la retorică, muzică psaltică, astronomie etc. Chiar şi arhitectura bisericii Putnei a fost şcoală şi model pentru multe alte ctitorii, de la Mânăstirea Neamţ şi până la Galata sau Solca.

Citeşte mai mult...
 
Bunătatea lui Dumnezeu şi prostia multora ? PDF Imprimare Email

Deoarece ei înşişi nu sunt buni, mulţi confundă bunătatea lui Dumnezeu cu prostia: 

"Dumnezeu este bun, trebuie să mă ajute!" spun ei, apăsând îndeobşte pe cuvântul "trebuie". Dar de ce trebuie, mă rog? De ce trebuie Dumnezeu să te ajute? "Păi, dacă e bun..." Tocmai, dacă este bun, te va ajuta numai dacă e bine să te ajute. Dacă nu e bine să te ajute, nu te va ajuta! "Cum aşa?" se minunează dânşii. Uite, diavolul vrea să facă rău, să distrugă, să nimicească. Ar fi bine ca Dumnezeu să-l ajute? "NU!!" De ce? N-aţi zis voi că dacă este bun trebuie să ajute? Dar pe unul care vrea să vă bată, n-ar trebui să-l ajute? Sau pe unul care vrea să vă taie gâtul, n-ar trebui să-l ajute? Nu? De ce? Pentru că ceea ce fac ei este rău? Aşa! Dar ce bine faceţi voi?

 
Lepădarea de istorie - interviu cu Pr. Mihai Andrei Aldea PDF Imprimare Email
Un singur lucru sare in ochi trecatorului, strain de cartierul bucurestean Berceni, care traverseaza banala strada Covasna: intr-un loc cu iarba, unde ar fi putut sa zaca lejer cateva masini abandonate sau vreun butic, se gaseste o bisericuta cat un apartament mai mic. Avand hramul “Sfantul Daniil Sihastrul”, ea a fost construita, cu mari eforturi si destule piedici, din…doua module de beton folosite de obicei pentru garajele care uratesc atat de mult fata capitalei Romaniei. Aceasta bisericuta exista doar datorita daruirii si ravnei preotului paroh Mihai Andrei Aldea.
Preotul este foarte tanar, plin de energie si are o privire agera si patrunzatoare. Oamenii vin cu placere la biserica lui si pentru ca, in ciuda lipsei de fonduri, parintele Aldea nu incaseaza nici un fel de taxe pentru serviciile sale. Cu toate acestea, a putut gasi bani pentru inceperea construirii unui locas de cult mai mare, din lemn, care sa inlocuiasca mica “ambasada a Imparatiei lui Dumnezeu”, dupa cum numeste chiar el bisericuta.
    
Stam de vorba intr-o duminica. Tanarul preot vorbeste liber si simplu, fara fraze sforaitoare, si reuseste sa dea raspunsuri scurte si concise. De aceea, suntem siguri ca intalnirea cu el reprezinta o experienta deosebita pentru toti cititorii nostri.

Citeşte mai mult...
 
PARASTAS LA MĂNĂSTIREA CHRISTIANA PDF Imprimare Email

 

 

VEȘNICA LOR POMENIRE!

Sîmbătă 3 august 2019, la Sfînta Mănăstire Christiana din București, după Sfînta Liturghie săvîrșită de Părintele Duhovnic Ghenadie Joița, în prezența binecuvîntatei obști stărețite de Maica Stavroforă Benedicta Chirobocea, a membrilor actuali ai Asociației și Editurii Christiana, în frunte cu Prof. Dr. Pavel Chirilă, precum și a unor prieteni și colaboratori apropiați, s-a făcut o slujbă de pomenire a ostenitorilor și ostenitoarelor Asociației și Editurii Christiana care s-au strămutat din viața aceasta: Dr. Maria Chirilă (26.10.2007), Maica Hristofora (Gabriela Moldoveanu - 05.08.2013), Nicoleta-Petra Macovei (04.11.2017), Gabriela-Ileana Madan (02.06.2019), cei trei Părinți Constantini co-fondatori ai Asociației (la începutul anilor '90) -  Pr. Constantin Voicescu (08.09.1997), Pr. Constantin Galeriu (10.08.2003), Pr. Constantin Mihoc (04.08.2009) - și colaboratori apropiați precum Ieromonahul Teofil Brașoveanu (15.03.1996) sau Monahul Daniel Cornea (05.09.2017). Fiecare dintre ei au marcat, cu rîvna și competența proprie, cele aproape trei decenii de activitate filantropică și misionară, și pe toți îi păstrăm vii în mințile și în inimile noastre. Dumnezeu să-i ierte și să-i odihnească, iar pe noi să ne învrednicească să le ducem mai departe crezul și lucrarea! (R. C.)


 

 


 
CARTEA VERII LA EDITURA CHRISTIANA PDF Imprimare Email

MARCEL PETRIȘOR DESPRE PETRE ȚUȚEA

 

 

 

 

 

Ţii în mînă, cititorule, o carte despre Petre Ţuţea (1902-1991) scrisă de unul dintre oamenii care i-au fost cei mai apropiaţi şi care i-a vegheat cu răbdătoare iubire ultimii ani de viaţă. După Jurnalul cu Petre Ţuţea al tînărului Radu Preda, cartea de faţă este cea mai vie si mai autentică evocare a „ţăranului imperial" care a murit „chiriaş la stat" în garsoniera „paideică" din coasta Cişmigiului...


Răzvan Codrescu

 

 

 

 

Cît se amuza bătrînul de propriile lui opţiuni stîngiste din tinereţe, în opoziţie cu cele ale lui Charles Maurras din Viitorul inteligenţei! Sau cu ale lui Clemenceau, „Tigrul", de la care rămăsese dictonul: „Dacă nu eşti de stînga pînă la 30 de ani, înseamnă că n-ai suflet, iar după aceea, dacă nu-ţi schimbi părerea, înseamnă că n-ai minte".
Altfel, Ţuţea nu rămînea cu nimic dator celor cu care prostia făcea casă bună. Dar niciodată cu ură, ci cu o seninătate de copil care nu-şi putea stăpîni mirarea faţă de prostia celor mari.
Şi cîte prostii nu descoperise bătrînul în tumultuoasa aventură a vieţii lui şi-n neobositele-i căutări! Doar nu degeaba ajunseseră contemporanii să-l asemene cu Socratele antichităţii şi liberalii cu Catilina, pe care însă îl urau din pricina prezicerilor lui funeste privind senectutea, care trebuia eliminată fizic. Dar cu care Ţuţea era perfect de acord, chiar propunînd ca-nceputul respectivei operaţii să se facă... pornindu-se de la el! Şi rîdea în hohote gîndindu-se la ceea ce stîrnise ideea lui în rîndurile seniorilor politicieni...


Marcel Petrisor

 
DOLIU LA ASOCIAȚIA „CHRISTIANA” PDF Imprimare Email

 

NE-A PĂRĂSIT MINUNATA NOASTRĂ COLEGĂ

GABRIELA MADAN

 

 

Pe 2 iunie 2019, după o lungă și senină luptă cu boala necruțătoare, inima mare a scumpei noastre prietene și colege Gabriela Madan a încetat să mai bată. Fără ea, povestea Christianei nu va fi niciodată întreagă. Ne rugăm pentru sufletul ei ales și suntem cu toată inima alături de familia îndurerată. În amintirea noastră va rămâne mereu vie și va fi mereu prezentă, de câte ori ne vom afla laolaltă. (R.C.)

DUMNEZEU S-O ODIHNEASCĂ.


 

 
<< Început < Anterior 11 12 13 14 15 Următor > Sfârşit >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Cele mai citite articole


Warning: Creating default object from empty value in /home3/redi2001/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home3/redi2001/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home3/redi2001/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home3/redi2001/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home3/redi2001/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home3/redi2001/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home3/redi2001/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home3/redi2001/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79
 
  Copyright © 2007-2011 Editura Christiana
Webdesign  ArtGround.ro
 
 
escort bayan